siedziba Remscheid

Küppelstein 34
42857 Remscheid


siedziba Berlin

Greifswalder Straße 4
10405 Berlin

Marienburger Straße 3
10405 Berlin


Telefon +49 (0) 30 – 48 48 60 - 0
Fax +49 (0) 30 – 48 48 60 - 70

info(at)bkj.de

łatwy językjęzyk migowy
Dwie szczęśliwe dziewczyny
Czym jest edukacja kulturalna?
  1. Tematy
  2. Podstawy
  3. Czym jest edukacja kulturalna?
  4. Wprowadzanie dobrych praktyk

Wprowadzanie dobrych praktyk

Po czym poznać dobrą ofertę edukacji kulturalnej

Aby dobre praktyki w edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży odniosły sukces, należy napierw spełnić pewne warunki o charakterze kulturalno-pedagogicznym, artystycznym i strukturalnym, a mianowicie zasady pracy kulturalnej z dziećmi i młodzieżą.

Pedagogiczno-artystyczne warunki dobrych praktyk

Kulturalne formy ekspresji jako punkt wyjścia

Ważną i zasadniczą rolę odgrywają kulturalne, artystyczne i zabawowe formy ekspresji. Stanowią one impuls oraz ramę odniesienia dla tego, co się dzieje. Może to być wypróbowywanie i przejmowanie kulturalnych form ekspresji – a więc samodzielne robienie czegoś –, jak również samo postrzeganie kultury i sztuki oraz konfrontacja z nimi. Oba podejścia stanowią część praktyki edukacji kulturalnej.

Zorientowanie na mocne strony i zainteresowania

W edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży nacisk kładzie się na ich mocne strony: co już potrafisz, a co chciałbyś/chciałabyś jeszcze odkryć lub czego się nauczyć? Co może wnieść każdy/każda z osobna, aby ukształtować lub stworzyć coś wspólnie? Młodzi ludzie mogą korzystać z pomocy kulturalnych form ekspresji, by zająć się pytaniami i tematami, które ich interesują lub nurtują. Należy brać przy tym pod uwagę świat analogowo-cyfrowy, w którym żyją dzieci i młodzież, traktując poważnie ich ciekawość oraz chęć odkrywania i wzmacniając je. Również wybór stosowanych środków artystycznych, kulturalnych form wyrazu lub metod zabawy opiera się na zainteresowaniach dzieci i młodzieży. W szczególności istnieje tu przestrzeń dla form ekspresji kształtowanych przez różnorodne pochodzenie lub specyficzne kultury młodzieżowe samych osób uczestniczących.

Podstawowe znaczenie mają dobrowolność i partycypacja

Dzieci i młodzież decydują się na udział w danej ofercie lub w danym projekcie edukacji kulturalnej dobrowolnie. Jeśli uczestnictwo jest obowiązkowe – na przykład w szkole – powinna istnieć możliwość wyboru spośród różnych ofert i form partycypacji. Uczestnicy i uczestniczki tak dalece, jak to tylko możliwe, sami decydują o koncepcji, przebiegu, tematach i poruszanych kwestiach oraz kulturalnych formach ekspresji oferty lub projektu. Dzieci i młodzież postrzega się przy tym i traktuje poważnie jako partnerów w zabawowym i estetycznym procesie twórczym. Aktywnie uczestniczą w kształtowaniu praktyki. Tworząc wspólnie, doświadczają tego, że mogą coś zmienić. Zachęca się ich do wypracowywania własnych stanowisk, artykułowania ich i nawiązywania dialogu z innymi.

Doświadczenia fizyczne, intelektualne i emocjonalne działają w interakcji

Praktyka edukacji kulturalnej łączy doświadczenia emocjonalne, intelektualne, fizyczne i społeczne. W szczególności przemawia do percepcji sensorycznej i estetycznej. Charakteryzuje się dynamiczną przemiennością aktywności umysłowej i fizycznej, interakcji językowej i pozajęzykowej, wrażeń sensorycznych z jednej strony i refleksji z drugiej.

Różnorodność jako norma - inkluzja jako standard

Praktyka ta jest dostępna dla wszystkich i akceptowana przez wszystkie dzieci oraz młodzież. Dotyczy to również samej komunikacji na temat praktyki. Różne środowiska pochodzenia i odmienne doświadczenia, różne potrzeby związane z płcią i wiekiem oraz zdolności indywidualne traktuje się tu z otwartością i szacunkiem. Ujawnia się i stanowczo zwalcza dyskryminację. Indywidualność i różnorodność biorących udział w projektach dzieci i młodzieży stanowi podstawę wspólnego procesu edukacji kulturalnej. Podstawę wartości stanowią w tej praktyce prawa człowieka i zorientowanie na godność ludzką. Zaufanie, uważność i szacunek tworzą podstawę wzajemnych kontaktów. Prowadzący zajęcia oraz uczestnicy i uczestniczki poważnie traktują każdą osobę, z jej autonomią i właściwą jej ekspresją. Relacje i stosunki władzy poddawane są krytycznej refleksji.

Wszechstronna ochrona dzieci i młodzieży

Dzieci i młodzież znajdują tu bezpieczne środowisko, w którym są skutecznie chronione przed przemocą i wszelkimi formami naruszania granic. Prowadzący wyczuleni są na wszystkie zagrożenia dla dobra dziecka i przy pomocy wszelkich dostępnych środków podejmują działania przeciwko przemocy seksualnej, fizycznej i psychicznej, znęcaniu się i zaniedbywaniu.

Strukturalne warunki wstępne dobrej praktyki

Różnorodność dziedzin, formatów i miejsc

Zagwarantować, by edukacja kulturalna dotarła do jak największej liczby osób, z których każda posiada swe indywidualne mocne strony, zainteresowania i potrzeby, możemy tylko wtedy, gdy istnieć będzie duża różnorodność dziedzin sztuki i formatów oraz gęsta sieć nieformalnych, pozaformalnych i formalnych miejsc, możliwości i ofert. Obejmuje to instytucje kulturalne, takie jak szkoły artystyczne i muzyczne, muzea, biblioteki i teatry, a także (otwarte dla wszystkich) ośrodki młodzieżowe, przedszkola, szkoły i instytucje społeczne. Miejsca kultury i edukacji nie są wymienne, podobnie jak i działające tam osoby. Aby były skuteczne, muszą jednak istnieć w sposób niezawodny i ciągły.

Wykwalifikowani i zmotywowani specjaliści

Tylko dobrze wyszkolona kadra (kulturalno-) pedagogiczna i artystyczna, pracująca w bezpiecznych warunkach, może zagwarantować dobrą jakość programów edukacji kulturalnej. Różnorodni specjaliści i różne zawody posiadają swoje specyficzne kompetencje, pozwalające im zwracanie się do różnych osób, motywowanie ich do uczestnictwa i towarzyszenie im w procesie edukacji kulturalnej. W proces ten zaangażowani są również wolontariusze, którzy dzięki temu mają możliwość zdobywania kwalifikacji.

Spójność koncepcji i warunków ramowych

Podejmowane tematy i pytania, specjalistyczna wiedza (kulturalno-)pedagogiczna i artystyczna, jak również struktura miejsca i czasu muszą tworzyć całościową koncepcję, opierającą się na dobrych warunkach ramowych, takich jak dostępność odpowiednich pomieszczeń, materiałów i techniki. Jest to również warunek konieczny, aby mogły rozwijać swoją dynamikę procesy artystyczne, a edukacja kulturalna mogła odnosić sukcesy.

BKJ angażuje się na rzecz dobrej edukacji kulturalnej w pracy z młodzieżą, w instytucjach i stowarzyszeniach kulturalnych, jak również w szkołach i przedszkolach. Zapewnia merytoryczne i strategiczne doradztwo wszystkim tym, którzy zajmują się edukacją kulturalną w pracy z młodzieżą, w sektorze kultury lub w szkołach, zarówno praktycznie, jak i naukowo, lub którzy planują podjąć takie działania. Zapraszamy do kontaktu z nami! Nasze imprezy wydarzenia specjalistyczne zapewniają również nawiązywanie kontaktów, dialog oraz wymianę wiedzy i doświadczeń.

 

dofinansowane przez

Zur Internetseite des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Federalne Stowarzyszenie Kulturalnego Kształcenia Dzieci i Młodzieży (BKJ) jest organizacją parasolową zajmującą się kształceniem kulturalnym w Niem-czech.

  • Kontakt
  • © 2022 BKJ. All rights reserved, unless otherwise indicated.